X
GO
LÆRLINGE POLITIK

Elevpolitik

Elevpolitikken gælder som udgangspunkt for alle typer af kontorelever og skal ses i sammenhæng med øvrige gældende medarbejdere- og arbejdspladsrelaterede politikker.

Elevpolitik for kontorelever i Grønlands Erhverv
Vores mål med elevpolitikken:

 • At tilbyde en elevuddannelse der tager udgangspunkt i den enkelte elev og elevens visioner og ønsker for fremtiden.

 • At tilbyde en attraktiv, bred og faglig velfunderet elevuddannelse, der kan danne basis for en fremtid på arbejdsmarkedet.

 • At sikre en elevuddannelse der lever op til målsætningen i henhold til relevante bekendtgørelser eller uddannelsespolitiske målsætninger.

Elevprofil
Det betyder konkret, at vi forventer at eleven:

 • Tager ansvar for egen læring, dvs. aktivt og engageret tager del i egen uddannelse og er med til at tilrettelægge eget udviklingsforløb.

 • Har lyst til at udvikle sig såvel fagligt som personligt, herunder lyst til at indgå i et læringsforløb.

 • Kan arbejde selvstændigt under ansvar.

 • Udviser initiativ og nysgerrighed.

 • Har lyst og evne til at arbejde i team.

 • Udviser forståelse for Grønlands Erhverv som arbejdsplads, der er en medlemsorganisation og med de fokusområder der herved er besluttet gældende for foreningen.

 • Udviser interesse for og har lyst til medlemskontakt og kontakt med interessenter i Grønlands Erhverv i øvrigt.

En god elevuddannelse
Det betyder konkret, at vi som arbejdsplads:

 • Synliggør at vi er en levende og samfundsrelevant arbejdsplads bl.a. ved at vi:

  • Fortæller de gode historier om at være elev i Grønlands Erhverv både internt og eksternt.

 • Giver en grundig introduktion til foreningen som helhed.

 • Lader eleven få mulighed for at lære forskellige arbejdsfunktioner - der kan ligge udenfor den specifikke uddannelseslinje.

 • Sikrer sammenhæng mellem skole og praktikforløb.

 • Synliggør de muligheder for videreuddannelse, der er

 • Har et fælles ansvar for at eleverne uddannes bedst muligt, herunder sikrer et godt arbejdsmiljø.

 • Anerkender og værdsætter den elevansvarliges opgaver og ansvar, herunder uddanner de elevansvarlige så de er klædt på til at varetage rollen bedst muligt.

 • Skaber netværk for både elever og elevansvarlige på tværs af medlemsvirksomheder mhp. deling af viden og erfaring.

 • Løbende forbedrer/evaluerer kvaliteten i elevuddannelsen gennem dialog med elever, elevansvarlige, skolen mv.

 • Tilrettelægger en uddannelse der kvalificerer eleven til et fast job efter endt elevtid.
   

Elev – i praksis

I praksis skal elevpolitikken udmøntes bl.a. ved følgende:

 • Elever ansættes som udgangspunkt på baggrund af annoncering, reference fra troværdige interessenter eller tilsvarende.

 • Hver elev har en elevansvarlig kollega/leder, der har til opgave og ansvar, at opfylde elevpolitikken gennem hele elevperioden.

 • Grønlands Erhverv sikrer et planlagt og tilrettelagt introduktionsforløb for hver elev. Introduktionsforløbet skal blandt andet indeholde beskrivelse, af arbejdsopgaver i den indledende elevtid, samt de opgaver der forventes udført indenfor for en længere periode.

 • Der gennemføres løbende opfølgningsmøder mellem eleven og den elevansvarlige mhp. sikring af elevens faglige og personlige udvikling.

 • Elevens indsats evalueres årligt blandt det umiddelbare nære arbejdsmiljø mhp at give konstruktiv feedback til eleven om kvaliteten i udført arbejde for eks. kollegaer, medlemmer m.fl.

 

Målsætning med Grønlands Erhvervs elevpolitik: at tiltrække og udvikle de dygtigste elever indenfor kontorarbejde, der er efter endt elevtid er attraktive for virksomheder i relation til ansættelse.