X
GO
da-DKkl-GL
OM GRØNLANDS ERHVERV

Grønlands Erhverv - forrest i udviklingen 

Grønlands Erhverv (GE) har siden 1966 varetaget Grønlands erhvervslivs interesser, og vores medlemmer tæller i dag ca. 350 virksomheder med omkring 7.000 ansatte, fordelt på alle landets erhvervssektorer. Fra små og mellemstore virksomheder til store selskaber, der opererer på de internationale markeder. I alt er GE organiseret i 10 brancheudvalg.

Vi er således Grønlands dominerende erhvervsorganisation, da vi både repræsenterer langt de fleste virksomheder og ca. 80% af landets samlede private erhvervsliv lønsum.

Det sikrer GE en central position på arbejdsmarkedet og i forhold til landets politiske ledelse og myndigheder.

GE har hele Grønland som arbejdsplads med det klare formål at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet. Det betyder, at et medlemskab af GE er en nøgle til direkte indflydelse på erhvervsudviklingen og en direkte adgang til et kollegialt fællesskab, der giver styrke. 

GE er samtidig et center for viden om muligheder og vilkår for erhvervslivet. GE’s sekretariat står parat med rådgivning og vejledning året rundt - uanset om det drejer sig om små, praktiske spørgsmål eller problemer af mere krævende juridisk eller økonomisk karakter.

GE er med andre ord en moderne organisation med medlemsservice, lobbyvirksomhed og rådgivning som centrale ydelser. Men vi har i høj grad også erhvervsudvikling på programmet. Erhvervsudvikling set i samfundsperspektiv. Derfor arrangerer vi i stigende grad kurser, konferencer, informationsvirksomhed samt studie- og delegationsrejser til udlandet.

 

Grønlands erhvervsliv

Grønland er inde i en rivende udvikling, der i de kommende år vil sætte en ny dagsorden for erhvervslivet. Udover de traditionelle erhverv - som fiskeri og eksporterhverv, handel, service, IT, medier, hotel og turisme, entreprenører, byggeri og anlæg, transport samt rådgivningsvirksomhed - er nye aktiviteter i form af råstofefterforskning, minedrift etc. i fremmarch.

 

GE's 4 fokusområder:

Interesseorganisation

Som interesseorganisation arbejder GE gennem påvirkning af det politiske system for at skabe de bedste rammer for erhvervslivet. Det sker med afsæt i GE’s erhvervspolitiske handlingsplan og i tæt dialog med de offentlige myndigheder. Eksempelvis er GE for øjeblikket repræsenteret i ca. 20 faste råd, udvalg og nævn under Grønlands Selvstyre, ligesom vi er høringsberettiget part i Grønlands Landsstyres lovforberedende arbejde.

 

Serviceorganisation 
Som serviceorganisation yder GE juridisk og økonomisk rådgivning til medlemsvirksomhederne, ligesom vi efter behov udarbejder brancherettede statistiske informationer og vejledningsmateriale til relevant lovgivning.

 

Arbejdsgiverorganisation

Som arbejdsgiverorganisation er GE med til at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Det sker gennem en hovedaftale og fire overenskomster med lønmodtagerorganisationen SIK. Overenskomsterne dækker bygningshåndværkere, handels- og kontorområdet, produktionssektoren samt transport- og servicebrancherne. Tilsvarende har GA hovedaftale  og overenskomst for bankvirksomhed i Grønland med Finansforbundet i Danmark.

 

Aktiv erhvervsudvikling inden for nye erhvervsområder

GE er forpligtet til at være aktive i forhold til erhvervsudviklingen inden for eksisterende og nye erhverv, herunder mine- og olie/gas branchen og produktionen af grønlandske fødevarer. GE arbejder således for at opsamle og forankre viden, etablere netværk og knytte internationale kontakter med erfarne branchefolk og virksomheder. Det sker i bestræbelserne på at forberede de grønlandske virksomheder bedst muligt i relation til fremtidige krav.

 

GE’s struktur: Brancher, lokalforeninger, klubber

Som medlem af GA bliver man tilknyttet i forhold til virksomhedens branche:

• Branchen for Bygningshåndværkere

• Branchen for Råstof

• Branchen for Detailhandel

​• Branchen for Liberale Erhverv

• Branchen for EL & VVS

• Branchen for IT, Kommunikation og Medier

• Branchen for Service- & Transport

• Branchen for Hoteller, Restauranter og Turisme

• Branchen for Fiskeri og Eksporterhvervene

• Branchen for Tekniske Rådgivere

 

Lokalforening
Medlemsvirksomheden bliver ligeledes tilknyttet organisationen rent geografisk, idet GE har lokalforeninger i stort set alle byer i Grønland. Dermed bliver lokale erhvervslivsinteresser varetaget.

 

Branche 
Hver branche ledes af et brancheudvalg, som består af 5 medlemmer valgt af og blandt branchens medlemmer. Brancheudvalgsformanden er medlem af GE’s bestyrelse.

 

Tværfaglige netværk
GE's medlemmer kan på tværs af brancher og geografiske forhold indgå i netværk, som har fokus på særlige områder og dermed opnå kvalificeret debat og indsigt i aktuelle erhvervsforhold og derigennem arbejde for positiv påvirkning af givne erhvervsforhold – dels i forhold til offentlige myndigheder og kommuner dels i forhold til branchernes samarbejde på tværs.

 

GE's struktur:

Delegeretmøde og hovedbestyrelse

Ud over de 10 brancheudvalgsformænd består bestyrelsen af 6 på delegeretmødet valgte repræsentanter fra Grønlands 5 kommuner (1 fra hver) og en der dækker nord/øst regionen. Repræsentanterne vælges af og blandt medlemmerne i de enkelte kommuner/regionen.

Bestyrelsesformanden vælges direkte af GE’s øverste forsamling, delegeretmødet, der træder sammen hvert andet år.

Bestyrelsen udpeger en direktør, der sammen med et sekretariat varetager alle de nævnte opgaver.

 

Medlemskab

Direkte medlemskab af GE kræver, at virksomheden udøver aktivitet i Grønland samt fysisk tilstedeværelse. Der betales et grundkontingent og et lønsumsafhængigt kontingent.

 

Associeret medlemskab

Organisationer og internationale virksomheder, som ikke opfylder de normale krav for direkte medlemskab, har mulighed for at blive optaget i GE som associerede medlemmer.

Dette er en medlemsstatus, som blev indført 2011 for at sikre et så stærkt internationalt netværk som muligt. Kontingent er et fastsat beløb, som fremgår af kontingenttabellen.

 

Medlemsfordele

Alle GE’s medlemsvirksomheder har adgang til relevant lovgivning, overenskomster, overskuelige vejledninger, blanketservice samt en række nyttige links via ge.ga.gl

Medlemskab af GA giver desuden adgang til en række kontante fordele på forskellige områder. Dels via medlemsvirksomhederne i Grønland og dels via GE’s samarbejdspartnere i Danmark.

GA’s sekretariatet består blandt andet af en række konsulenter, som tilbyder:

  • generel information om det grønlandske erhvervsliv
  • juridisk og økonomisk vejledning
  • analyser og statistiske undersøgelser
  • invitationer til kurser og konferencer
  • invitationer til virksomhedsbesøg og til deltagelse i grønlandske erhvervsdelegationer
  • nyheder via mails og medlemsmagasinet Aurora
  • information om CSR Greenland

 

GE-netværket - nationalt og internationalt

GE’s netværk er landsdækkende i Grønland, men omfatter desuden samarbejdspartnere uden for Grønland, hvorved vi sikrer medlemsvirksomhederne optimal og up-to-date service og rådgivning.

Blandt samarbejdspartnere i Danmark kan nævnes:

Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, TEKNIQ, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Horesta

GE er medlem af følgende internationale organisationer og netværk:

PDAC, Offshore Center Danmark, MSC Fisheries

 

CSR Greenland

GE har kontorfællesskab med CSR Greenland, der yder rådgivning i relation til virksomheders samfundsansvar.

 

GE's sekretariat:

Grønlands Erhverv
Postboks 73
Jens Kreutzmanipp Aqq. 3
3900 Nuuk
Grønland

+299 32 15 00

ge.ga.gl & ga@ga.gl

Der betales et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. Herefter betales et årligt grund- og lønsumsafhængigt kontingent, der opkræves kvartalsvis. Kontingentet udgør i perioden 2. kvartal 2017 til og med 1. kvartal 2019 følgende: 

Kontingentstruktur pr. 2. kvartal 2017

Branche

Grundkontingent pr. kvartal

Lønsumskontingent pr. år af

lønsum over 1.000.000

Bygningshåndværker *

1.500

0,5 %

El og VVS **

1.500

0,5 %

Råstof *

1.500

0,5 %

Rådgiver *

1.500

0,5 %

Hotel, Restaurant og Turisme ***

1.500

0,5 %

Detailhandel

1.500

0,5 %

Liberale Erhverv 1.500 0,5 %

IT, Kommunikation og Medier

1.500

0,5 %

Service og Transport

1.500

0,5 %

Fiskeri og Eksporterhvervene 1.500 0,5 %
 

*       Mulighed for medlemskab af Dansk Byggeri
**      Mulighed for medlemskab af Tekniq
***    Obligatorisk medlemskab af HORESTA

 

 Der betales lønsumsafhængigt kontingent af lønsum op til 105,3 mio. kr. frem til januar 2020, derefter forhøjes det med forbrugerindekset.

Associeret medlemskab

Per kvartal 2.500            

 

GE kan optage såvel indenlandske som udenlandske organisationer og udenlandske virksomheder på særlige af bestyrelsen fastsatte betingelser. Disse registreres alene som tilknyttet hovedforeningen og har ikke stemmeret ved nogen valg, afstemninger, beslutninger mv. i GE's regi.

Kontingentet for indenlandske og udenlandske organisation samt udenlandske virksomheder fastsættes til 2.500 kr. pr. kvartal. Der betales ikke lønsumskontingent.