X
GO
da-DKkl-GL
VEDTÆGTER 2019

Vedtægter for Grønlands Erhverv

§ 1
Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er:

Sulisitsisut/Grønlands Erhverv.

Forkortet GE.

Stk. 2

GE's hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

Stk. 3

GE er en selvstændig organisation og uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Bestyrelsen kan beslutte, at GE søger associeret medlemskab af andre arbejdsgiverorgani­sationer.

 

§ 2

Formål

Stk. 1

GE har til formål at virke for og varetage de grønlandske arbejdsgiveres interesser - her­under:

 • At fremme og styrke arbejdsgivernes organisering
 • At fremme og styrke arbejdsgivernes kollegiale sammenhold i overensstemmelse med foreningens øvrige formål og i overensstemmelse med gældende regler, herunder at forebygge uoverensstemmelser og bilægge stridigheder, der måtte opstå mellem foreningens medlemmer.
 • At medvirke til at varetage arbejdsgivernes fællesinteresser i alle spørgsmål om løn- og arbejds­forhold, samt at bidrage til, at uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og lønmod­tagere så vidt muligt undgås eller søges afklaret på fredelig måde.
 • At varetage arbejdsgivernes interesser over for lovgivningsmagten, de offentlige myndig­heder og andre faglige organisationer, således at dette fremmer erhvervslivets vilkår.
 • At dygtiggøre arbejdsgiverne gennem kursus-, konsulent- og anden oplysningsvirksomhed.
 • At medvirke aktivt i erhvervsudviklingen og udvikling af virksomhederne, gennem etablering af netværker, konferencer mv.

 

§ 3

Medlemskab af GE

Stk. 1

Som medlemmer kan optages alle virksomheder der udøver erhvervsmæssig aktivitet i Grønland. Indmeldelse i GE sker skriftligt til GE's sekretariat, der registrerer medlemmet som med­lem af en lokalforening, jf. dog § 6, stk. 2, og et brancheområde, jf. § 7.

Medlemmer der har hjemsted uden for byerne vælger selv, hvilken lokalforening i kommunen medlemmet vil være tilknyttet.

GE kan derudover som associerede medlemmer optage såvel indenlandske som udenlandske organisationer og udenlandske virksomheder. Disse registreres alene som associerede medlemmer tilknyttet hovedforeningen og har ikke stemmeret ved nogen valg, afstemninger, beslutninger mv. i GE regi.

GE’s bestyrelse kan efter indstilling fra direktøren afslå ansøgning om medlemskab, associeret medlemskab eller fornyet medlemskab, såfremt ansøgeren ikke opfylder kravene hertil eller overholder GE’s vedtægter eller andre i medfør af vedtægterne trufne beslutninger.

Stk. 2

Når ganske særlige omstændigheder taler derfor, kan en person eller en virksomhed optages i GE på andre vilkår end de almindeligt gældende. Formandskabet (formand og næstformænd) fastsætter optagelsesbetingelserne, som skal endeligt godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 3

GE´s bestyrelse kan beslutte, hvorvidt ansøgning om optagelse i GE skal imødekommes.

Bestyrelsen kan i denne forbindelse indhente en udtalelse fra den lokalforening, i hvis område virksomheden er beliggende, samt den eller de brancher, hvis område den ansøgende virksomhed har tilknytning til.

Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange spørgsmålet forelagt på førstkommende ordinære delegeretmøde, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Bestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter virksomhedernes koncernforbundne virksomheder skal være medlem af GE, såfremt deres virke falder indenfor GE´s område.

 

§ 4

Indmeldelsesgebyr

Stk. 1

Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen et særskilt indmeldelsesgebyr.

Stk. 2

Medlemmer, hvis medlemskab er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun genop­tages mod betaling af kontingentrestancen samt et særskilt genindmeldelsesgebyr.

Stk. 3

Gebyrernes størrelse fastsættes på delegeretmødet.

 

§ 5

Kontingent

Stk. 1

Kontingentets størrelse fastsættes på delegeretmødet for 2 år ad gangen.

Stk. 2

Bestyrelsen skal til hvert delegeretmøde på baggrund af GE's regnskaber og budgetter fore­slå et passende kontingent for såvel medlemmer som associerede medlemmer.

Stk. 3

Kontingentet for medlemmer består af et grundkontingent og et lønsumsafhængigt kontingent. Kontingentet for associerede medlemmer består alene af et fast kontingent.

Alle kontingenter forfalder til beta­ling kvartalsvis bagud.

Stk. 4

Grundkontingentet for medlemmer fastsættes til et fast årligt beløb, der fordeles over kalenderårets fire kvartaler.

Kontingentet for associerede medlemmer fastsættes til et fast beløb, der fordeles over kalenderårets fire kvartaler.

Stk. 5

Det lønsumsafhængige kontingent for medlemmer fastsættes som en procentdel af den andel af virksomhedens indberettede A-indkomst over 1 million kr. for året forud for kontingentåret. Loftet for lønsumsafhængigt kontingent er 105 million kr., der reguleres med forbrugerprisindekset for juli måned, første gang 1. januar 2019 baseret på forbrugerprisestigningerne fra juli 2017 til juli 2018.

Stk. 6

Medlemmerne skal dokumentere ovennævnte indberettede A-indkomst ved fremsendelse af en kopi af skattevæsenets lønangivelse eller en revisorattesteret opgørelse. Dokumentationen skal være GE's sekretariat i hænde senest den 15. februar i året efter indkomståret.

Stk. 7

Såfremt den i stk. 6 nævnte dokumentation ikke foreligger rettidigt i henhold til stk. 6 kan GE's sekretariat foretage en skønsmæssig ansættelse af det i stk. 5 nævnte lønsumsafhængige kontingent. I tilfælde af en skønsmæssig ansættelse vil der ikke ved fremsendelse af den i stk. 6 nævnte dokumentation efter den 15. februar i kontingentåret efterfølgende kunne foretages regulering af kontingentet i nedadgående retning.

Stk. 8

Kontingentet forfalder til betaling ved udgangen af hvert kvartal, hvorefter der tilskri­ves morarenter, jf. Lov om renter ved forsinket betaling mv.

Stk. 9

Ny optagne medlemmer betaler kontingent for hele det kalenderkvartal, hvori optagelsen fin­der sted, hvis de indmelder sig i løbet af de 2 første måneder i kvartalet. Såfremt indmeldelse sker senere, betales først kontingent med virkning fra det følgende kvartal.

Stk. 10

For nystartede virksomheder, der ikke i det foregående år har haft A-indkomstudbetalinger, beregnes det eventuelle lønsumsafhængigt kontingent i det første kontingentår på grundlag af en budgetteret lønsum.

Stk. 11

GE´s bestyrelse kan beslutte, at et brancheområde betaler kontingent efter en anden struktur end den i stk. 3-5 nævnte.

Stk. 12

GE's direktør kan bevilge henstand med betaling af kontingent.

Stk. 13

Betalt kontingent kan ikke refunderes.

Stk. 14

Kontingentrestance medfører tab af stemmeret ved samtlige valg, afstemninger, beslutninger mv. i GE's regi, herunder også i lokalforeningerne.

Stk. 15

Er et medlem i kontingentrestance, jf. stk. 3, med 2 kvartaler eller mere slettes med­­lemskabet af foreningen, såfremt medlemmet ikke efterkommer et 8 dages skriftligt var­sel om at opfylde sine forpligtelser.

 

§ 6

Lokalforeninger

Stk. 1

I hver by med fem eller flere medlemmer skal der etableres en lokalforening under GE.

Almindelige omkostninger til driften af lokalforeningerne afholdes af GE. Nærmere regler herom fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2

I byer, hvor der er færre end fem medlemmer etableres der ikke en lokalforening, jf. stk. 1. Der udpeger GE's bestyrelse en kontaktperson blandt de i byen værende medlemmer.

Stk. 3

Flere lokalforeninger og/eller medlemmer fra byer, hvor der i medfør af § 6, stk.2 ikke er etableret en lokalforening, kan i fællesskab beslutte at danne en regionsforening. Der ydes ikke særligt tilskud fra hovedforeningen til regionsforeningerne.

Stk. 4

Alle medlemmer af GE er medlem af en lokalforening, jf. dog § 6, stk. 2 og § 3, stk. 1, 3. pkt., og der må ikke optages medlemmer af lokalforeningerne uden, at disse er med­lemmer af GE.

Lokalforeningerne omfatter medlemsvirksomheder med driftssted i den by, hvor lokalforeningen er placeret. Der kan således kun oprettes lokalforeninger svarende til an­tal­let af byer.

Har en virksomhed driftssted i flere byer, bliver virksomheden registreret som medlem i samtlige de lokalforeninger, hvor virksomheden har driftssted.

En virksomhed kan således være repræsenteret i flere lokalforeninger, men kun registreret som eet medlem i GE.

Stk. 5

GE`s bestyrelse udarbejder en standardvedtægt for lokalforeningerne. Inden vedtægtens ikrafttræden skal den sendes til godkendelse ved GE’s bestyrelse.

Stk. 6

Lokalforeningen ledes af en lokalbestyrelse, som vælges blandt lokalforeningens medlemmer.

Lokalforeningerne kan beslutte at lokalbestyrelsen skal bestå af medlemmer fra forskellige brancher.

Lokalforeningerne indgår i et kommunalt samarbejde i forbindelse med valg af delegerede til delegeret­mødet, jf. § 8.

 

§ 7

Brancheudvalg

Stk. 1

Alle medlemmer af GE er omfattet af et brancheområde, jf. § 3, stk. 1. Ved indmeldelsen i foreningen anfører virksomheden sine brancheområder, og angiver i den for­bindelse den branche, som virksomheden anser for sin primære branche. På grundlag heraf bliver virksomheden placeret i eet af de af bestyrelsen fastsatte brancheområder. Placeringen skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2

I marts måned i de år, hvor der ikke er delegeretmøde, jf. § 8, stk. 1, vælger virksomhederne branchevis ved afstemning et brancheudvalg på fem medlemmer. Dog vælges syv medlemmer hvis branchen har mere end 100 medlemmer eller betaler mere end 4 mio. kr. i kontingent.

Endvidere vælger hver branche to suppleanter til udvalget.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for valg til brancheudvalgene, der sikrer, at udvalgene er bredt repræsenteret inden for de fagområder, branchen dækker.

Brancheudvalget konstituerer sig med en formand. Såfremt brancheudvalget har syv medlemmer konstituerer brancheudvalget sig med en formand og en næstformand, som skal komme fra forskellige fagområder inden for branchen.

Stk. 3

Brancheudvalgene fungerer som forretningsudvalg for bestyrelsen, idet de påtager sig det daglige foreningspolitiske ansvar for hver branche. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmerne deltager i mødet.

Brancheudvalgsformanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.

Brancheudvalgsmøder kan dog indkaldes på begæring af mindst to af brancheudvalgets medlemmer.

Over brancheudvalgenes beslutninger føres der referat, som efterfølgende godkendes af brancheudvalgets medlemmer.

Almindelige omkostninger til drift af brancheudvalget afholdes af GE. Nærmere regler herom fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 8

Delegeretmøde

Stk. 1

Grønlands Erhvervs delegeretmøde, der afvikles hvert andet år i marts måned i ulige år, er foreningens højeste myndighed i alle GE's anliggender.

Dog kan eventuelle spørgsmål af hastende karakter afgøres ved en urafstemning, hvis mindst 25 % af samtlige medlemsvirksomheder kræver det.

Bestyrelsen kan ligeledes lade spørgsmål afgøre ved urafstemning.

De nærmere regler herfor fastsættes i bestyrelsens forretningsorden, jf. § 9, stk. 5.

Stk. 2

Bestyrelsesformanden indkalder til ordinært delegeretmøde senest en måned før delegeret­mødet.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til hver enkelt medlemsvirksomhed og skal indeholde bestyrelsens forslag til dagsorden, bestyrelsens beretning, årsregnskab og forslag til dagsordenens pkt. e - g, jf. stk. 4, samt mødetid og sted.

Stk. 3

De delegerede er

 • de af delegeretmødet valgte bestyrelsesmedlemmer, jf. § 9, stk. 1,
 • samtlige brancheudvalgsmedlemmer,
 • samtlige lokalforeningsformænd eller deres stedfortrædere samt
 • et antal delegerede valgt af GE´s medlemmer i de fem kommuner.

Der kan i hver kommune vælges et antal kommunevalgte delegerede. Hver kommune har ret til én delegeret for hver påbegyndt 20 medlemmer. Lokalforeningsformændene i kommunen fratrækkes antallet af kommunevalgte. De resterende kommunevalgte vælges ved afstemning i januar måned i delegeretmødeåret.

De kommunevalgte delegerede vælges af og blandt medlemmer i den kommune, som lokalforeningerne tilhører.

Stk. 4

Det ordinære delegeretmøde afvikles med følgende dagsorden:

a) Valg af dirigent

b) Godkendelse af de delegeredes ret til at deltage og godkendelse af antallet af stemmer

c) Bestyrelsens beretning

d) Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

e) Forslag fra bestyrelsen

f) Forslag fra brancheudvalgene

g) Forslag fra medlemmerne

h) Fastsættelse af kontingent samt honorar til bestyrelse og brancheudvalg på grundlag af et fremlagt budget

i) Valg af formand

j) Valg af bestyrelse og suppleanter, jf. § 9, stk. 1

k) Valg af revisor

l) Eventuelt

Stk. 5

Forslag fra medlemsvirksomhederne og brancheudvalgene til behandling på det ordinære delegeretmøde skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar i delegeretmødeåret.

Stk. 6

Delegeretmødet ledes af en på delegeretmødet valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7

På delegeretmødet har hver delegeret en stemme.

Alle GE's medlemsvirksomheder har ret til at deltage i delegeretmødet med taleret.

Stk. 8

Alle spørgsmål på delegeretmødet afgøres ved simpelt flertal, bortset fra følgende afgørelser, som kræver et flertal på mindst 3/4 af de på delegeretmødet tilstedeværende delegerede:

 • Vedtægtsændringer.
 • Eksklusion af medlemmer.

Stk. 9

Såfremt mindst tre delegerede på delegeretmødet forlanger det, skal stemmeafgivning fore­tages skriftligt.

Stk. 10

Ekstraordinært delegeretmøde holdes, såfremt bestyrelsen finder anledning hertil, eller såfremt mindst 25 % af samtlige medlemsvirksomhederne eller mindst 50 % af samtlige brancheudvalgsmedlemmer frem­sætter skriftligt ønske herom til bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder, senest een måned efter at anmod­ningen er modtaget, til ekstraordinært delegeretmøde med mindst een måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 11

GE betaler udgifter til rejse og hotelovernatning for samtlige delegerede.

 

§ 9

Bestyrelsen

Stk. 1

GE ledes af en bestyrelse, som består af en på delegeretmødet valgt formand samt af for­mændene og næstformænd for de enkelte brancheudvalg, og én repræsentant fra hver kommune samt én repræsentant, der dækker området nord for Disko over til Tasiilaq. Repræsentanten der dækker nord øst opstilles af og blandt medlemmer fra nord til øst og vælges af de delegerede fra nord til øst. De fem kommunale repræsentanter opstilles af og blandt medlemmerne i kommunen og vælges af de delegerede fra kommunen.

1 fra Region nord for Disko til Tasiilaq

1 fra Avannaata Kommunia syd for Disko

1 fra Kommune Qeqertalik.

1 fra Qeqqata Kommunia.

1 fra vestkysten af Kommuneqarfik Sermersooq.

1 fra Kommune Kujalleq. 

For hver repræsentant vælges en suppleant, der indtræder i bestyrelsen, hvis repræsentanten fratræder bestyrelsen i valgperioden.

Bestyrelsens formandskab består af de fem næstformænd én fra hver kommune samt den valgte formand.

Bestyrelsen har det overordnede foreningspolitiske ansvar og mødes til mindst to årlige bestyrelsesmøder.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst tre ugers varsel.

Der kan afholdes telefoniske bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens aktiviteter finansieres af kontingentet til GE.

Stk. 2

Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, indtræder en af næstformændene som ny formand indtil førstkommende ordinære delegeretmøde. Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens med­lem­mer en ny næstformand efter bestemmelserne i stk. 1.

Stk. 3

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan afholdes enten på begæring af formanden eller på be­gæring af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse foretages som for ordinære bestyrel­ses­møders vedkommende.

Stk. 4

Over bestyrelsens beslutninger føres referat, som godkendes af bestyrelsen.

Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

Stk. 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne deltager i mødet.

 

§ 10

Kompetencefordeling

Stk. 1

Foreningens daglige administration, som udøves i henhold til en af bestyrelsen fastsat forret­ningsorden, forestås af en direktør, som ansættes af bestyrelsen.

Direktøren refererer direkte til bestyrelsen.

Direktørens nærmere ansættelsesforhold, opgaver og kompetence fastlægges i en af bestyrelsen udfærdiget direktørkontrakt.

Direktøren forestår i samråd med bestyrelsen og efter indstilling fra brancheudvalgene GE's overenskomstforhandlinger. De enkelte brancheudvalg har ret til at udpege en repræsentant, der deltager i overenskomstforhandlingerne.

Indgåelse af overenskomster skal altid ske under forbehold af GE's bestyrelses godkendelse.

Stk. 2

Sekretariatet varetager GE's daglige praktiske arbejdsopgaver. Sekretariatet varetager endvidere de sekretariatsmæssige opgaver for bestyrelsen og branche­udvalgene.

Sekretariatet ledes af direktøren.

Stk. 3

Brancheudvalgene har det foreningspolitiske ansvar for hver branche.

Brancheudvalgene udmønter den af bestyrelsen fastlagte overordnede foreningspolitik.

Brancheudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden og aktiviteter, men er bundet af GE's overordnede politik og de af GE's bestyrelse fastlagte budgetmæssige rammer for det enkelte brancheudvalg og skal efterkomme eventuelle pålæg eller henstillin­ger fra bestyrelsen.

GE's bestyrelse skal orienteres om planlagte aktiviteter, forinden disse iværksættes. Større og væsentlige initiativer skal godkendes af bestyrelsen, hvilket bl.a. kan ske ved, at bestyrelsen modtager referater fra brancheudvalgsmøderne.

Brancheudvalgets beslutninger kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges forelagt for GE's bestyrelse.

Stk. 4

Bestyrelsen har det overordnede foreningspolitiske ansvar og udarbejder retningslinjer for for­eningens overordnede politik og mål, herunder etiske retningslinjer.

Stk. 5

Bestyrelsen kan beslutte, at etablere klubber på tværs af brancheudvalgene. Omkostningerne ved deltagelse i klubarbejdet finansieres af medlemmerne af klubben.

Stk. 6

Formanden kan i ekstraordinære tilfælde træffe afgørelse om forhold, der ikke tåler opsættelse.

Afgørelsen skal snarest herefter forelægges bestyrelsen til godkendelse. 

 

§ 11

Regnskab

Stk. 1

GE's regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

GE's regnskaber revideres af en af delegeretmødet valgt statsaut. revisor.

 

§ 12

Tegning og hæftelse

Stk. 1

For GE's forpligtelser hæfter alene GE's formue.

Stk. 2

GE tegnes af formanden i forening med en næstformand
Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

Stk. 3

Ved salg, køb eller pantsætning af fast ejendom kræves tillige en bestyrelsesbeslutning og

un­derskrift af formanden og én af næstformændene i forening.

 

§ 13

Aftaler med offentlige myndigheder og faglige organisationer

Stk. 1

GE's bestyrelse og brancheudvalgene, jf. § 10, har mandat til at forhandle og afslutte aftaler med offentlige myndigheder og faglige organisationer.

Stk. 2

Såfremt mindst to medlemmer af det enkelte brancheudvalg eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen kræver det, skal sådanne aftaler lægges ud til urafstemning blandt GE's medlemsvirksomheder, før aftaler kan indgås.

Stk. 3

Udfaldet af urafstemningen afgøres ved almindeligt flertal.

Stk. 4

Når aftaler i henhold til § 10 og § 13 er sluttet, er de bindende for medlemmerne.

 

§ 14

Overholdelse af GE's vedtægter og bestemmelser mv.

Stk. 1

GE's medlemsvirksomheder er forpligtet til at overholde GE's vedtægter, etiske retningslinjer og bestemmelser mv., og nøje overholde de overenskomster, som er omfattet af hovedaftaler indgået mellem

GE og lønmodtagerorganisationerne, samt de af delegeretmødet trufne be­slut­ninger og de af bestyrelsen givne pålæg.

GE's medlemsvirksomheder er forpligtet til at besvare enhver henvendelse fra sekretariatet vedrørende statistiske undersøgelser.

Stk. 2

Overtrædelse af forpligtelserne i henhold til stk. 1 kan medføre henstillinger, advarsler, bødeansvar og eksklusion. Bødens størrelse fastsættes af formanden og fastsættes til højst 1 % af medlemmets lønsum, dog mindst kr. 500,00.

 

§ 15

Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1

Udmeldelse af GE kan kun ske til hhv. 1. januar og 1. juli. Udmeldelsen skal ske skrift­lig og være sekretariatet i hænde senest tre måneder før udmeldelsen træder i kraft.

Stk. 2

Såfremt et medlem ophører med at drive virksomhed, kan udmeldelse af GE ske med øjeblikkelig virkning. Kontingent, der er faktureret på udmeldelsestidspunktet, krediteres ikke.

Stk. 3

En medlemsvirksomhed, hvis bo tages under konkursbehandling (gældsfragåelse), eller som træder i likvidation, udmeldes af GE straks det er kommer til GE's kendskab, medmindre konkursboet (gældsfragåelses­boet) eller likvidationsboet erklærer at ville indtræde i medlemskabet. Kontingent, der er faktureret på udmeldelsestidspunktet, krediteres ikke.

Stk. 4

Bestyrelsen kan efter fremsendelse af agterskrivelse med anmodning om udtalelse ekskludere et medlem, såfremt medlemmet ikke overholder GE´s vedtægter eller andre i medfør af vedtægterne trufne beslutninger.

Slettelse af medlemskab, jf. § 5, stk. 15, er ikke omfattet af eksklusionsbestemmelsen.

Stk. 5

En eksklusionsbeslutning kræver den samlede bestyrelses underskrifter.

Stk. 6

En beslutning om eksklusion må ikke finde sted uden at medlemmet i anbefalet brev har fået opfordring fra bestyrelsen om at udtale sig inden en måned fra opfordringens fremsendelse.

Stk. 7

En eksklusionsbeslutning fra bestyrelsens side har øjeblikkelig virkning til den eventuelt bliver omgjort af delegeretmødet, jf. stk. 8.

Stk. 8

Enhver eksklusionsbeslutning skal forelægges på førstkommende delegeretmøde, og afgørelse om eksklusionens stadfæstelse afgøres efter reglerne i § 8, stk. 8.

 

§ 16

Opløsning af foreningen

Stk. 1

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på et delegeretmøde, hvor det af ind­kal­delsen fremgår, at foreningens opløsning skal behandles på delegeretmødet, og når mindst ¾ af GE’s medlemmer skriftligt har anmodet om indkaldelsen med opløsning af forenin­gen til formål og mindst ¾ af de delegerede er til stede.

Beslutningen skal vedtages med mindst ¾ flertal af de delegeredes stemmer.

Stk. 2

Såfremt færre end ¾ af de delegerede er til stede, kan delegeretmødet beslutte at indkalde til et nyt delegeretmøde med mindst fire ugers og højst seks ugers varsel med opløsning af foreningen som eneste punkt på dagsordenen.

På dette delegeretmøde kan opløsningen af foreningen vedtages med ¾ flertal af de repræ­sen­terede delegerede, uanset antallet af delegerede.

Stk. 3

Ved forslag om opløsning skal samtidig fremsættes forslag om formuens anvendelse.

 

Således vedtaget på det ordinære delegeretmøde den 23. marts 2019 i Nuuk.