X
GO
da-DKkl-GL
RÅD, NÆVN OG UDVALG

Grønlands Erhverv deltager aktivt i debatten i Grønland og forsøger at opnå indflydelse på de beslutninger, der regulerer erhvervsudviklingen i landet, blandt andet gennem den faste repræsentation, foreningen har i diverse råd, nævn og udvalg. Herudover deltager Grønlands Erhverv i en lang række ad hoc udvalg for eksempel i forbindelse med konkret lovgivning.

Arbejdsmiljørådet
GE rep. 
Karsten Klausen
Arbejdsmiljørådet er nedsat i hht. Lov nr. 1048 af 26. oktober 2005 om Arbejdsmiljø i Grønland. Arbejdsmiljørådets opgave er at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Rådet drøfter emner af betydning for arbejdsmiljøet, og rådgiver beskæftigelsesministeren i Danmark, samt landsstyret og arbejdstilsynet i Grønland. Arbejdsmiljørådet medvirker desuden til at udbrede kendskab til arbejdsmiljøspørgsmål.

Skatterådet
GE rep. 
Henrik Sørensen 
Suppleant 
Dan Sørensen Budek
Skatterådet er nedsat i hht. Landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltningen af skatter. Skatterådet behandler anker over afgørelser foretaget af ligningsmyndighederne. Desuden udsteder skatterådet vejledende anvisninger til brug for ligningsmyndighederne. Desuden kan skatterådet stille forslag til Naalakkersuisut omkring ændringer af skatteloven og tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer.

 

Grønlands Vejledningsråd
GE Repr. Karsten Lyberth-Klausen

 

De Grønlandske Brancheskoler
Brancheskolernes fælles varetager tværgående uddannelsespolitiske interesser inden for erhvervsuddannelsesområdet.
Medlem Karsten Lyberth-Klausen

 

Brancheskolernes bestyrelse

Brancheskolernes bestyrelser skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og eventuelt nedlæggelse af uddannelser, således at det faglige niveau til stadighed er relevant og tilstrækkeligt højt i forhold til den erhvervsmæssige udvikling på det pågældende område. Bestyrelserne skal medvirke til at tilvejebringe det antal kvalificerede praktikpladser, der er behov for. Følgende skoler har brancheudvalg:

 

Bestyrelesen for Bygge- og Anlægsskolen samt Jern- og Metalskolen (KTI)
GE rep. Torben Nielsen
GE rep. Nikku Ezikiassen
GE rep. Lars Løvendahl
GE rep. Ole Christiansen

 

Bestyrelsen på Inuili

Formand  Karsten Klausen
GE rep. Christian Laursen

GE rep. Jeppe Nielsen
GE rep. Jes Nyborg

 

Bestyrelsen på Niuernermik Illiniarfik, Grønlands Handelsskole
Formand Karsten Klausen
GE rep.Susanne Christensen
GE rep. Henrik Sørensen

 

Bestyrelsen for Imarsiornermik Ilinniarfik 

GE rep. Formand Miki Høgh  
RG Christian Laursen

 

Center for arktisk teknologi (ARTEK)
GE rep. Brian Buus Pedersen

 

Aftagerpanel for Artisk Teknologi 
GE rep. 
Karsten Klausen

 

Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd
GA rep. Kirsten Ørgaard


Forskningsrådet 
GE rep. Lotte Frank Kirkegaard
 
Pensionskassen SISA
GE rep. Karsten Lyberth-Klausen
 
Suppleant Brian Buus Pedersen

Arbejdstagernes pensionskasse Sulinermik Inuussutissartiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat - SISA har til formål at drive pensionsvirksomhed, således at medlemmer og deres efterladte sikres mod indkomstbortfald i tilfælde af død eller alderspensionering.

Fiskerirådet
GE rep. Peder Munk Pedersen, 
Jens Bisgaard og Henrik Leth

 

Fiskerirådets formål er at rådgive Naalekkersuisut om fiskeripolitiske forhold jf. § 32 stk. 2 Landstinglov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri.Rådet består af fiskeriets interesseorganisationer KNAPK og GE. Hvert medlem udpeger 3 navngivne repræsentanter. GE’s 3. repræsentant skal vælges snarest muligt. Rådets formand eller Naalakkersuisut kan, hvis det skønnes, at der er behov for det, tilforordne personer, organisationer eller institutioner med en særlig viden om emner, der skal behandles.
Formanden udpeges på skidt mellem KNAPK og GE. På første møde i et nyt kalenderår udpeges formand og næstformand.

 

Bestyrelsen for Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut
GE rep. 
Brian Buus Pedersen


Formålet med Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, er beskrevet i Landstingslov nr. 6 af 8. juni 1994: Instituttet er Grønlands Hjemmestyres center for naturforskning hvis formål er at tilvejebringe det videnskabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grønland samt sikring af miljøet og den biologiske mangfoldighed. Bestyrelsen sammensættes på følgende måde: Naalakkersuisut udpeger formanden og tre medlemmer, tre medlemmer udpeges af interesseorganisationer valgt af Landsstyret, og to medlemmer vælges af og blandt medarbejderne.


Nautisk udvalg
GE rep. Karsten Lyberth-Klausen
Henrik Riisom


Ligestillingsrådet
GE´s rep.
Kitdlak Knudsen


Forbrugerklagenævnet
GE´s rep Anita Hoffer


Grønlands Råd for menneskerettigheder
GE's rep. 
Anita Hoffer


Konkurrencenævnet
GE´s rep. Anita Hoffer


CSR Greenland
Formand Brian Buus Pedersen


Klagenævnet for Udbud
Timo Abrahamsen